ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE został powołany Zarządzeniem przez Burmistrza Miasta Kętrzyn w celu podjęcia działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Komendy Powiatowej Policji,
 • oświaty,
 • ochrony zdrowia,
 • organizacji pozarządowej,
 • kurator sądowy.


Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działa na podstawie Ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz nowelizacji tej ustawy wprowadzonej ustawą z dnia 10.06.2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in. poprzez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym.


ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY funkcjonuje przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

telefon: 89 751 74 19