Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie uprzejmie informuje, iż w 2021r. przystąpił do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, którego głównym celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U.2019.1172 ze zmianami) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

 MOPS w Kętrzynie będzie realizował Program w dwóch formach:

  1. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Tą formą wsparcia zostanie objętych 5 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i 2 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Maksymalna ilość godzin usług do realizacji usług w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej wynosi 1 080 godzin (1 osoba dorosła – 180 godzin do końca trwania Programu, 1 dziecko – 90 godzin do końca trwania Programu).
  2. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu. Usługami zostaną objęte 2 osoby dorosłe z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i 1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. Maksymalna ilość dni do realizacji usług w ramach pobytu całodobowego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych wynosi 42 dni. W tym po 7 dni opieki w ramach pobytu całodobowego przez okres trwania Programu dla 2 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dla 1 dziecka z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz po 7 dni opieki w przypadku zaistnienia nagłych okoliczności tj. pobytu w szpitalu członka rodziny lub opiekuna prawnego – Uczestnika Programu spowodowanego zakażeniem COVID – 19.

Informujemy, iż zgłoszenia do Programu przyjmowane są w okresie od 01.07. - 21.07.2021r. lub do czasu wyczerpania miejsc.

Aby zostać Uczestnikiem programu osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia Karty zgłoszenia wraz załącznikami podpisaną klauzulę informacyjną RODO, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności kandydata do Programu, kartę oceny stanu zdrowia.

Tryb rozpatrywania wniosków reguluje Regulamin naboru, uczestnictwa i realizacji Programu: „Opieka Wytchnieniowa”– edycja 2021 – finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem Solidarnościowym” Załącznik nr 1do Zarządzenia nr 22/2021 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie z dnia 01.07.2021 r.

Informacje na temat Programu udzielane są telefonicznie pod nr telefonu: 89 751 74 19.

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021

Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Regulamin

 opw1

opw2