UCHWAŁA NR XVI/112/15 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Kętrzyn na lata 2015 - 2025


UCHWAŁA NR LXI/379/14 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.


Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kętrzyn na lata 2007-2013.


Program pomocy osobom bezdomnym i przeciwdziałania zjawisku bezdomności w mieście Kętrzyn na lata 2007-2013.


Program polityki prorodzinnej miasta Kętrzyn na lata 2007-2013.


Uchwała Nr XXVI/217/92 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26.02.1992 r. o powołaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie


Uchwała Nr LXXI/440/06 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29.06.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.