Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

CZYM JEST WOLONTARIAT?

Jest to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Możemy wymienić następujące rodzaje wolontariatu: bezterminowy, krótkoterminowy, okresowy, indywidualny, grupowy itp.

Wolontariuszem jest każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji i instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.

FORMY PRACY WOLONTARYSTYCZNEJ

 • Wolontariat indywidualny - pomoc osobom starszym, samotnym, chorym i niepełnosprawnym (dotrzymanie towarzystwa, pomoc w załatwianiu drobnych spraw, pomoc w czytaniu i pisaniu osobom starszym i niedowidzącym, pomoc w drobnych czynnościach domowych, organizacja czasu wolnego).
 • Praca z grupą - pomoc przy organizacji zajęć oraz pomoc przy odrabianiu lekcji dla dzieci i młodzieży w świetlicy Środowiskowym Ognisku Wychowawczym TPD oraz pomoc przy organizacji zajęć dla osób starszych w klubach seniora.
 • Wolontariat okolicznościowy:
 • pomoc przy organizacji imprez okolicznościowych i akcji charytatywnych oraz zbiórek żywności,
 • roznoszenie paczek świątecznych klientom ośrodka,
 • włączenie się w działania na rzecz aktywności społeczności lokalnej.

 

DLACZEGO LUDZIE ANGAŻUJĄ SIĘ W WOLONTARIAT?

 • MŁODZIEŻ

Edukacja, zdobycie doświadczenia, ciekawość świata, poszukiwanie własnej tożsamości, sposób na znalezienie pracy, poligon doświadczalny przed wkroczeniem w dorosłe życie, poznanie specyfiki funkcjonowania instytucji pomocy społecznej, sprawdzenie się w nowej roli społecznej, możliwość poznania nowych interesujących ludzi.

 • OSOBY W ŚREDNIM WIEKU:

Sposób na samorealizację, odreagowanie stresów zawodowych, przeciwwaga w stosunku do dnia codziennego, "humanizacja życia", możliwość aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej.

 • EMERYCI:

Potrzeba bycia aktywnym, chęć podzielenia się doświadczeniem i wiedzą, potrzeba kontaktu z ludźmi, możliwość rozwoju nigdy nie zrealizowanych pasji.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM?

Wolontariuszem może być każdy, kto dobrowolnie i bezpłatnie chce świadczyć pomoc na rzecz innych, bez względu na wiek, płeć i wykształcenie. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę od swoich rodziców lub opiekunów na świadczenie pomocy wolontarystycznej.
Osoby bezrobotne, które podejmują się świadczenia pomocy wolontarystycznej nie tracą statusu osoby bezrobotnej ani ewentualnego prawa do zasiłku. Wolontariat jest taką formą aktywności, która nie wyklucza statusu bezrobotnego i przysługujących w związku z tym uprawnień. Bezrobotny wolontariusz będzie mógł wykazać się swoim doświadczeniem podczas poszukiwania zatrudnienia oraz ma możliwość uzyskania rekomendacji, która ułatwia poszukiwanie pracy.

Akty prawne regulujące działania wolontariuszy:

- Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zm.)

 

PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

Obowiązki wolontariusza:

 • nie pobiera wynagrodzenia za wykonywane czynności,
 • jest obowiązany wykonywać uzgodnione świadczenia osobiście,
 • wypełnia sumiennie powierzone mu zadania,
 • wykazuje się cierpliwością i odpowiedzialnością, kieruje się dobroczynnością,
 • posiada kwalifikacje i spełnia wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu świadczonej pomocy, jeśli prawo tak nakazuje,
 • osoba niepełnoletnia może zostać wolontariuszem jedynie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

 WOLONTARIUSZ MA PRAWO:

 • znać swoje prawa i obowiązki,
 • dobrowolnie wykonywać czynności,
 • odmówić wykonania zadania, które uważa za nierealistyczne lub niezgodne z kompetencjami, o czym zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie korzystającego,
 • podpisać porozumienia (porozumienie jest obowiązkowe, jeżeli świadczenie wolontariusza na rzecz danej instytucji trwa powyżej 30 dni)
 • znać zakres obowiązków i czas wykonywanych świadczeń, a także możliwości rozwiązania porozumienia,
 • otrzymać potwierdzenie wykonywanych świadczeń (pisemne zaświadczenie, opinia),
 • do zaopatrzenia z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń.

Ośrodki Pomocy Społecznej są naturalnym miejscem spotkań osób szukających pomocy z osobami chcącymi tej pomocy udzielać. OPS bardzo dobrze orientuje się w specyfice środowiska, w którym funkcjonuje, zna jego problemy i potrzeby.

ŻEBY ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘTRZYNIE, TRZEBA ZROBIĆ PIĘĆ KROKÓW:

 1. Spotkać się z koordynatorem wolontariatu MOPS, w celu określenia własnych potrzeb, zapoznania się z ofertą wolontariacką, prawami i obowiązkami wolontariusza i innymi aspektami prawnymi.
 2. Wypełnić kwestionariusz wolontariusza MOPS.
 3. Jeśli jesteś uczniem, dodatkowo musisz mieć zgodę rodziców na pracę w wolontariacie.
 4. Odbyć indywidualną rozmowę z koordynatorem MOPS.
 5. Podpisać porozumienie. W przypadku osoby niepełnoletniej porozumienie oprócz wolontariusza podpisują jego rodzice/prawni opiekunowie.
 6. Po podpisaniu porozumienia otrzymasz od koordynatora MOPS pisemne skierowanie do miejsca, gdzie będziesz pomagał, po czym zostaniesz wprowadzony w środowisko i przedstawiony osobie potrzebującej Twojej pomocy.