Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli są spełnione 3 podstawowe warunki:

  1. osoba posiada tytuł prawny do lokalu, czyli najemcom lub podnajemcom lokali mieszkalnych, członkom spółdzielni mieszkaniowych, właścicielom lokali mieszkalnych, innym osobom mającym tytuł prawny do lokalu i ponoszącym wydatki związane z zajmowaniem lokalu, osobom zajmującym lokal bez tytułu prawnego, oczekującym na lokal zamienny albo socjalny,
  2. jeżeli powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza:

Liczba osób

Powierzchnia normatywna

Dopuszczalne przekroczenie powierzchni normatywnej o 30%

Dopuszczalne przekroczenie powierzchni normatywnej o 50 % *

1 osoba

35 m2

45,5 m2

52,5 m2

2 osoby

40 m2

52,0m2

60,0 m2

3 osoby

45 m2

58,5 m2

67,5 m2

4 osoby

55 m2

71,5 m2

82,5 m2

5 osób

65 m2

84,5 m2

97,5 m2

6 osób

70 m2

91,0 m2

105,0 m2

Na każdą następną osobę - zwiększa się powierzchnię normatywną lokalu o 5 m2 * pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkaniowym zamieszkuje osoba niepełnosprawna i jeżeli ta niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426,568 i 875)”.

  1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekracza w gospodarstwie:

1)  jednoosobowym – 40%

2)  wieloosobowym - 30 %

- przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
  • złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.