Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

CZYM SĄ PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE?

Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które korzystają jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej.

KTO MOŻE ZOSTAĆ SKIEROWANY NA PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE?

Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być skierowane osoby bezrobotne:

  • bez prawa do zasiłku,
  • korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
  • osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy.

ILE CZASU MOGĄ TRWAĆ PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE?

Prace te mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa.

KTO MOŻE ZORGANIZOWAĆ PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE?

prace społecznie użyteczne może zorganizować gmina w:

  • jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych,
  • organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

PRZYDATNE INFORMACJE

Bezrobotnemu nieposiadającemu prawa do zasiłku przysługuje świadczenie w odpowiedniej wysokości za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (8,70 zł/h). Świadczenie to nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 73a)

Wzór podania na prace społecznie użyteczne.