Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

Pomoc realizowana jest na wniosek strony w formie:

 • Stypendium szkolnego
 • Zasiłku szkolnego

  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Wypełnione kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami będą przyjmowane do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych
w terminie do 15 października.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie terminu.

Dochód na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może być wyższy niż kwota 600,00 zł.
Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

 • wysokość potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodu
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne określone w odrębnych przepisach,
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Zgodnie z art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2020 r. poz.1327) pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może być udzielone w następującej formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu
  nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r.poz.111) i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.


UWAGA !!!!

OD ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 STYPENDIUM SZKOLNE BĘDZIE WYPŁACANE NA PODSTAWIE DOSTARCZONYCH , OPŁACONYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ FAKTUR.


Zasiłek szkolny może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia – przykładowo: nagła choroba, śmierć, kradzież, pożar lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne.
Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.
Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

ZGODNE Z ZALECENIAMI MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

 • podręczniki, ćwiczenia, zeszyty,
 • słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice (np. matematyczne), lektury szkolne,    
 • mapy, globusy,
 • tornister (plecak szkolny),
 • piórnik, artykuły szkolne (np. bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, itp.),
 • strój na w-f,
 • spodenki sportowe - maks. 2 szt. w semestrze,
 • koszulki sportowe - maks. 4 szt. w semestrze,
 • skarpetki/podkolanówki na zajęcia w-f - maks. 2 szt. w semestrze,
 • dres maks. 2 komplety w semestrze - czyli spodnie dresowe i bluza,
 • obuwie sportowe - maks. 2 pary na semestr, typu: tenisówki, halówki, trampki lub adidasy,
 • strój galowy wymagany przez szkołę, mundurki szkolne,
 • przybory, materiały i strój do praktycznej nauki zawodu (potwierdzone opisem profilu szkoły),
 • komputer, laptop, tablet, oprogramowanie, części do komputera (mysz, klawiatura, słuchawki, głośniki), nośniki danych (płyty, pendrive), koszty naprawy,
 • drukarki, tusze do drukarek, papier do drukarki, multimedialne programy edukacyjne, pokrycie kosztów abonamentu internetowego (od września do czerwca),
 • biurko, krzesło, lampa na biurko (nie częściej niż co 5 lat),
 • koszt udziału w wycieczkach szkolnych o charakterze edukacyjnym, bilety do kina, teatru, muzeum, itp.,
 • koszt wyjazdu na tzw. "zieloną szkołę",
 • koszt udziału w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych (np. nauka języków obcych, kurs komputerowy i inne),
 • koszt udziału w zajęciach pozaszkolnych związanych z rozwijaniem indywidualnych zdolności (np. taniec, karate, itp.),
 • basen:
 • kąpielówki - maks. 2 szt. na semestr,
 • czepek - maks. 1 szt. na semestr,
 • okulary pływackie - maks. 1 szt. na semestr,
 • klapki na basen - maks. 1 para,
 • koszty pobytu w internatach i bursach,
 • zwrot kosztu dojazdu do szkół,
 • okulary korekcyjne (faktura wystawiona na rodzica z adnotacja jakiego dziecka dotyczy),
 • instrumenty muzyczne wykorzystywane w szkole do nauki gry.

Jako nie związane z celami edukacyjnymi należy uznać wydatki na odzież i obuwie do codziennego noszenia, opłacanie komitetu rodzicielskiego, ubezpieczenia uczniów lub wyżywienia w szkole, koszt udziału w imprezach szkolnych nie mających charakteru edukacyjnego (np. studniówka).


Faktury, bądź rachunki, muszą być wystawione imiennie na rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest także by np. plecak, buty itp. miały adnotacje "szkolne", a inne artykuły zakupione były zgodnie z nazwami umieszczonymi w w/w katalogu zakupów. Każda faktura powinna być opisana w taki sposób, aby z opisu wynikało na jakie dziecko poniesiono wydatki.

Dopuszcza się możliwość rozliczenia stypendium szkolnego innymi niż wymienione w katalogu wydatkami, pod warunkiem, że stanowią one wydatek edukacyjny, potwierdzony stosownym zaświadczeniem.

 
pok. nr 244
Tel. 89 751 74-29