Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

Definicja osoby bezdomnej

Osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

(Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

W świetle obowiązujących przepisów do udzielenia pomocy osobie bezdomnej zobowiązana jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały (art. 101 ust. 2 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania tej osoby na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenie w miejscu pobytu. (art. 101 ust. 3,7 w/w ustawy).

Pomoc świadczona na rzecz osób bezdomnych przez tutejszy Ośrodek:

Pomoc pieniężna

 • Zasiłek stały
 • Zasiłek okresowy
 • Zasiłek celowy

Pomoc niepieniężna

 • Posiłek
 • Pomoc w uzyskaniu miejsca w schronisku

Praca socjalna, tj:

 • Pomoc w wyrobieniu dowodu osobistego
 • Wydanie posiłku
 • Zaopatrzenie w niezbędne ubranie
 • Pomoc w poszukiwaniu pracy
 • Pomoc w podjęciu leczenia odwykowego i terapii
 • Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
 • Informacje i porady w zakresie możliwości uzyskania wsparcia w placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym i najuboższym (m.in. schroniska, ogrzewalnia) w ramach porozumień zawartych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z organizacjami pozarządowymi.

Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zgodnie z przepisami ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

Osoby bezdomne z terenu miasta Kętrzyn mogą uzyskać schronienie w następujących placówkach:

 

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Schronisko „Mar-Kot”
   Arklity 3
   11-410 Barciany
   Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   Tel. (89) 753-22-03
   Tel. kom. 604-720-486

 

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Schronisko „Mar-Kot
   Sławosze 2
   11-410 Barciany
   Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   Tel. (89) 333-08-00
   Tel. kom. 695-030-849

 

Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Marwałdzie

   Marwałd 56
   14-120 Dąbrówno

   Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   Tel. (89) 647 45 15

 

Agape Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych

   Borowy Młyn 22,

   82-420 Ryjewo

   Tel. 55 277 42 88

 

Agape Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych

   ul. Mickiewicza 32

   82-230 Nowy Staw

   Tel. 55 271 50 36

 

Na terenie Miasta Kętrzyn utworzona jest Ogrzewalnia
ul. Plac Słowiański 2 11 – 400 Kętrzyn.

Prawo do pobytu w Ogrzewalni mają osoby, które same się tam zgłoszą lub zostaną przywiezione przez Policję, Straż Miejską czy Pogotowie lub zostały wskazane przez inny podmiot – w szczególności przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie, jak również osoby, które doznały zdarzenia losowego (pożaru, powodzi itp.)

W ogrzewalni mogą przebywać tylko osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce. Zasadą jest, że w ogrzewalni nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub pod wpływem substancji psychoaktywnych. Korzystanie z ogrzewalni jest bezpłatne.

Regulamin ogrzewalni

Zarządzenie

 

Zakres pomocy świadczonej przez Ogrzewalnię obejmuje:

a) zapewnienie gorącego napoju;

b) umożliwienie wymiany odzieży lub jej dezynfekcję i dezynsekcję;

c) zapewnienie opieki przez opiekuna będącego do dyspozycji osób przebywających w Ogrzewalni przez czas jej otwarcia;

d) zapewnienie stałego dostępu do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz możliwość przeprowadzenia podstawowych zabiegów higienicznych;

e) udzielenie schronienia przez czas pracy Ogrzewalni w postaci krzeseł umożliwiających spędzenie nocy w pozycji siedzącej;

f) przeprowadzenie indywidualnych rozmów z osobami bezdomnymi.

 

Bliższych informacji udzielają pracownicy socjalni:

Sylwia Ruszczyk

Jolanta Śmierzyńska

 

Tel. 89 751 74 14