Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na podstawie Ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 poz. 1817 z późniejszymi zmianami).

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli są spełnione 3 podstawowe warunki:

 • osoba posiada tytuł prawny do lokalu, czyli najemcom lub podnajemcom lokali mieszkalnych, członkom spółdzielni mieszkaniowych, właścicielom lokali mieszkalnych, innym osobom mającym tytuł prawny do lokalu i ponoszącym wydatki związane z zajmowaniem lokalu, osobom zajmującym lokal bez tytułu prawnego, oczekującym na lokal zamienny albo socjalny,
 • jeżeli powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza:
  - 35m2 + 30% = 45,5m2 (1 osoba)
  - 40m2 + 30% = 52,0m2 (2 osoby)
  - 45m2 + 30% = 58,5m2 (3 osoby)
  - 55m2 + 30% = 71,5m2 (4 osoby)
  - 65m2 + 30% = 84,5m2 (5 osób)
  - 70m2 + 30% = 91,0m2 (6 osób)
  dla każdej następnej zwiększa się o 5m2.

  Normatywną powierzchnię można powiększyć o 15m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkania w oddzielnym pokoju na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności z PCPR lub zwykłe zaświadczenie lekarskie, jeżeli osoba posiadała orzeczenie o niepełnosprawności przed 23 listopada 2004 r.
 • jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury (czyli 1.925,00 zł) w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty (czyli 1.1375,00 zł) w gospodarstwie wieloosobowym, która od 1 marca 2019 r. wynosi 1.100,00 zł brutto. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu zalicza się:

 • świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń rodzinnych,
 • wyrównania lub dodatki wypłacane przez ZUS,
 • stypendia unijne, naukowe, socjalne,
 • żołd, zaliczki alimentacyjne, nadpłata z rozliczenia podatkowego, nadpłata za centralne ogrzewanie.

Nie wlicza się:

 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Do wydatków zaliczamy:

 • najemcy i podnajemcy - czynsz lub inne opłaty za używanie lokalu, opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
 • członkowie spółdzielni mieszkaniowych oraz właściciele i najemcy lokali w budynkach spółdzielni mieszkaniowych - opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz koszty eksploatacji i remontów,
 • właściciele lokali mieszkalnych - opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
 • osoby używające lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych stanowiących ich własność oraz właściciele domów jednorodzinnych - opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych,
 • osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego i oczekujące na dostarczenie przysługującego im lokalu zamiennego lub socjalnego - odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych.

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy:

 • dowód osobisty osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, (do wglądu)
 • umowa najmu (podnajmu). przydział lokalu lub akt notarialny, (do wglądu)
 • renciści (emeryci) aktualne decyzje ZUS lub odcinki z 3 m-cy poprzedzających okres złożenia wniosku, (do wglądu)
 • osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP - aktualne decyzje, (do wglądu)
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie z biura rachunkowego lub oświadczenie,
 • osoby prowadzące gospodarstwo rolne - zaświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych z Urzędu Gminy,
 • osoby pracujące - zaświadczenie brutto po odjęciu kosztów uzyskania i składek ZUS, (społecznych)
 • osoby korzystające z pomocy społecznej - decyzje MOPS, (do wglądu)
 • faktura VAT za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy - dla lokali nie wyposażonych w centralne ogrzewanie, centralną ciepłą wodę lub instalację gazu przewodowego, (do skserowania)
 • osoby studiujące - zaświadczenie z uczelni o wysokości stypendium. (oryginał)

 

Zryczałtowany dodatek energetyczny

 

Od 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej będzie przysługiwał zryczałtowany dodatek energetyczny.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U z 2017 r. poz. 220), ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z późn. zm), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wymagane wnioski i dokumenty

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

 • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
 • złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy
 • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. dla gospodarstwa domowego:

 • prowadzonego przez osobę samotną wynosi - 11,22 zł/miesiąc,
 • składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,58 zł/ miesiąc,
 • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,70 zł/miesiąc.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry (z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku).


UWAGA !!! WAŻNA INFORMACJAROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowejNa podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się zaniechanie poboru opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego, o której mowa w art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i 1238), wydawanej odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

§ 2. Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do decyzji wydawanych na wnioski złożone od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

.