Przyjmujemy wpłaty na konto
Ośrodka Pomocy Społecznej

 

PKO SA. 42 1240 5598 1111 0000 5021 6897

 

Wszystkie zebrane fundusze zostaną przekazane w całości najbardziej potrzebującym rodzinom, objętym pomocą Ośrodka.