rkz

Celem projektu „ RODZINA KSIĄŻKĄ ŻYCIA” jest przywrócenie zdolności 16 rodzin (24 rodziców.:16K i 8M oraz 27 dzieci) w zakresie kompetencji społecznych oraz działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez wykorzystanie obszarów objętych Programem Rewitalizacji Miasta Kętrzyn na lata 2015-2015.

W projekcie zaplanowano:

 1. spotkania poradnictwa specjalistycznego:
 • psycholog (XI-XII 2018)
 • prawnik (I-II 2019)
 • MEDIACJE (I-IX 2019)
 • socjoterapeuta (III-IV 2019)
 1. warsztaty z zakresu podniesienia kompetencji społecznych:
 • trening kompetencji rodzicielskich i kształtowania postaw społecznych (V-VI 2019)
 • warsztaty edukacyjne dotyczące opieki nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi i starszymi (IX-X 2019)
 • utworzenie i prowadzenie samopomocowej grupy wsparcia ( IV-X 2019)
 1. działania środowiskowe:
 • piknik rowerowy (VII 2019)
 • wycieczka (V 2019)
 • ekologiczne lato (VIII 2019):
 • konkurs na plakat dotyczący ekologii malowany ziemniakiem;
 • konkurs na kreatywne wykorzystanie surowców wtórnych;

Na czas pełnego uczestnictwa w projekcie dla dzieci i osób zależnych zostanie zapewniona opieka.

Projekt „RODZINA KSIĄŻKĄ ŻYCIA” skierowany jest do mieszkańców miasta Kętrzyn, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Grupę docelową stanowić będą osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego zamieszkujące obszary wyznaczone do rewitalizacji (zgodnie z Programem Rewitalizacji Miasta Kętrzyn na lata 2015-2025), w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą się w trzeciej grupie osób tzw. oddalonych od rynku pracy jak również otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Preferowane do objęcia wsparciem są:

 • osoby lub rodziny korzystające z POPŻ, a zakres wsparcia dla tych rodzin nie będzie powielał działań, które rodzina otrzyma w ramach działań towarzyszących z POPŻ,
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgody z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych),
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego ,rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek (wskazanych w definicji osoby zagrożonej ryzykiem ubóstwa i/lub zagrożenia społecznego).

Partnerem w realizacji projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie.2 inf

 

1.inf 

 

harm

ekologiczne lato

mediacje 

grupy wsparcia1

grupy wsparcia2

grupy wsparcia3

warsztaty opieka1

warsztaty opieka2

4 informacja3 PIKNIK RODZINNY

2 TRENING KOMPETENCJI SPOLECZNYCH

1kis

informacja wycieczka

Harmonogram MOPS TUS

 

Harmonogram maj

Harmonogram czerwiec

 harmonogram

 

SOCJOTERAPEUTA2

 

spotkanie

 

rkz

 

psycholog

 

spotkaniapsychologspotkania

rekrutacja p

HARMONOGRAM

spotkanierkz

 

spotkanie rekrutacja 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie konkursowym

Oświadczenie benificjenta/partnera benificjenta/członka personelu projektu/uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych

Oświadczenie

Karta zgłoszeniowa

Ankieta rekrutacyjna

Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

Deklaracja uczestnictwa w projekcie