Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

W związku z licznymi programami i wsparciem prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie w zakresie pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnościami przedstawiamy Państwu krótkie informacje dotyczące poniższego wsparcia:

 

 1. ASYSTENT RODZINY

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych na wniosek Sądu lub Pracownika socjalnego MOPS może być udzielone wsparcie w postaci przyznania Asystenta rodziny. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Do zadań asystenta rodziny należą min. udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, a w szczególności problemów wychowawczych z dziećmi.

 Ponadto asystent rodziny podejmuje współpracę z rodziną poprzez motywowanie jej do podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków rodziny, udzielania pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej.

Kontakt do pracownika: D. Dąbrowska tel. (89)751-74-23

 

 1. ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (AOON)

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” zakłada zwiększenie szans osób
z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne (uczestnictwo w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowych. Przyznając usługi asystencji osobistej w pierwszej kolejności uwzględnia się osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności samotnie gospodarujące, które nie mają możliwości korzystania za wsparcia bliskich. Zakres czynności w ramach usług asystencji osobistej i ich zakres godzinowy jest uzależniony od osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika.

Za realizację usługi asystencji osobistej w ramach Programu uczestnik nie ponosi odpłatności.

 Kontakt do pracownika: A. Puzynkiewicz tel. (89)751-74-23

 

 1. OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej, stałej i osobistej opieki nad dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie
z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą
z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia,
z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

Za realizację usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu uczestnik nie ponosi odpłatności.

Kontakt do pracownika: M. Wojtkowska tel. (89) 751-74-19

 

 1. USŁUGI OPIEKUŃCZE

Usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc
w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Obejmują pomoc
w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Kontakt do pracownika: A. Sznurkowska tel. (89) 751-74-25

 

 1. „KORPUS WSPARCIA SENIORA”

Program „Korpus Wsparcia Seniora” jest elementem polityki społecznej państwa, którego adresatami są osoby w wieku 60 lat i więcej, posiadające problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić
im wystarczającego wsparcia.

Moduł I – to zapewnienie usługi wsparcia seniorom poprzez świadczenie usług sąsiedzkich, obejmujących pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno – pielęgnacyjną oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Moduł II – polega na poprawie bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych poprzez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość” poprzez zapewnienie „opasek bezpieczeństwa”. Opaska połączona jest z usługą operatora pomocy.

Kontakt do pracownika: A. Pawlik tel. (89) 751-74-15

 

 1. Usługi sąsiedzkie

Usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich są to świadczenia pomocy społecznej
o charakterze opiekuńczym, które organizowane są w miejscu zamieszkania. Jest to forma wsparcia świadczona przez osoby zamieszkujące w sąsiedztwie.

W ramach usług sąsiedzkich może być świadczona pomoc w następującym zakresie:

 • pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych,
 • prostą podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną – czynności podstawowe, które nie wymagają specjalistycznego przygotowania,
 • w miarę potrzeb oraz możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich przyznaje się w wymiarze nieprzekraczającym 5 godzin w tygodniu.

Kto będzie mógł skorzystać z pomocy

Z usług sąsiedzkich będzie mogła skorzystać osoba samotna, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Kto będzie mógł świadczyć pomoc

Świadczeniem usług sąsiedzkich będą mogły zajmować się osoby, które spełnią poniższe wymagania:

 • ukończyły 18. rok życia,
 • nie należą do rodziny osoby, dla której mają być świadczone usługi,
 • nie są zamieszkującym oddzielnie członkiem rodziny (małżonkiem, wstępnym lub zstępnym) osoby, dla której mają być świadczone usługi,
 • oświadczyły, że są zdolne pod kątem psychofizycznym do świadczenia tego typu usług,
 • zamieszkują w okolicy osoby, dla której przeznaczone są usługi,
 • przeszły szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
 • zostały zaakceptowane przez organizatora usług i osobę, na rzecz której usługi te mają być świadczone.

Usługi sąsiedzkie są usługami, za które ponoszona jest odpłatność.

Kontakt do pracownika: J. ŚMIERZYŃSKA tel. (89) 751-74-14

 

W razie dodatkowych pytań zapraszamy Państwa do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie ul. Pocztowa 11, II piętro.

Czekają na Państwa pracownicy, którzy chętnie udzielą niezbędnych informacji.
Mogą Państwo również skontaktować się z nami telefonicznie. Kontakt do odpowiedniego pracownika umieszczony jest pod każdą nazwą programu lub wsparcia.

 

Katarzyna Hoszkiewicz

Dyrektor MOPS w Kętrzynie